"ยินดีต้อนรับสู่....จังหวัดยะลา ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน"    วิสัยทัศน์จังหวัดยะลา : ยะลาเมืองน่าอยู่ คู่สันติสุข
จังหวัดยะลา แหล่งท่องเที่ยว สินค้าพื้นเมือง ผู้บริหารจังหวัด เว็บบอร์ด แผนผังเว็บไซต์
ตราสัญลักษณ์ ๘๔ พรรษา
ข่าวสารและกิจกรรม
เฉลิมฉลอง ๘๐ พรรษา
 
 

พิธีเปิดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา '55
(๒๘/๐๘/๒๕๕๕)

 
     
 

ยะลาเปิดงานรัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต อย่างยิ่งใหญ่ ขานรับนโยบายรัฐบาล ในขณะที่ประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก
(๒๕/๐๘/๒๕๕๕)

 
     
 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาจัดกิจกรรม
ทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน
(๒๑/๐๘/๒๕๕๕)

 
     
 

นายเดชรัฐ สิมสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ร่วมถ่ายทำรายการเวทีประชาคม ณ โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์
(๑๙/๐๘/๒๕๕๕)

 
 

 

ประชาสัมพันธ์
 
สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
การประกวด MISS YALA FRUIT FESTIVAL 2012 ในงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา'55 ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2555
่โครงการ "สำนักงานน่าอยู่ คู่ความผาสุก"
ค่ายภาษาอังกฤษ English Edutainment Camp 2012
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร การปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2555
ค่ายภาษาอังกฤษ English Edutainment Camp 2012
ผลการออกสลากรางวัลกาชาดฯ ประจำปี ๒๕๕๕
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
ปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ระเบียบหลักเกณฑ์การประกวด นางงามบุหงารายา ๒๐๑๒ งานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดยะลา
ข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน
รับสมัครเยาวชนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน United world colleges ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๕
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี ๒๕๕๕
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลนโยบายรัฐบาลผ่านหอกระจายข่าว วิทยุชุมชน
การอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) รุ่นที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๕
งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔
ขอเชิญร่วมบูชาพระเครื่องเบญจภาคี ภ.ป.ร.
การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร ์
การจัดกิจกรรม " กวดวิชาผู้สมัครสอบ ก.พ.ภาค ก " ของผู้สมัครสอบในพื้นที่ จชต.
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๕๔
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ครั้งที่ ๕
เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ประกาศผลการออกสลากรางวัลกาชาด ฯ ประจำปี ๒๕๕๔
องค์การตลาดจัดสร้างตลาดนัดชุมชน เพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมและหัตถกรรมท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆให้แก่บุคลากร
ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารการ
จัดประชุม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การทำงานเชิงรุกสำหรับ
นักบริหาร
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ตู้ปณ.๑๒๑,สายด่วน ๑๘๘๑ ฟรี ตลอด ๒๔ ชม.
TK park อุทยานแห่งการเรียนรู้ เทศบาลนครยะลา เปิดบริการตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์
" โครงการตาสัปปะรด " ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สายด่วน ๑๘๘๑
หรือโทร ๐ - ๗๓๒๒ - ๐๘๐๐ , ๐ - ๗๓๒๐ - ๓๗๗๐ ตลอด ๒๔ ชม
 
   
   
   
   
   
   

ประกาศจังหวัดยะลา
 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพการใช้งาน
กำหนดจุดจอดรถ และเส้นทางเข้า-ออก บริเวณงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๕๕
ประกาศแผนพัฒนาจังหวัดยะลา พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ (ฉบับทบทวนปี ๒๕๕๔)
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ ฯ
สอบราคาจ้างพิมพ์รายงานกิจการเทศบาลเมืองเบตง ประจำปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔
สอบราคาซื้อคุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๑๙ รายการ
สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อรับทุนรัฐบาล ฯ ประจำปี ๒๕๕๕
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
การกำหนดวันหยุดวันอีฎิ้ลอัดฮา (รายอฮัจยี) ประจำปี ๒๕๕๔
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๖
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการของสำนักงาน สรรพากรพื้นที่ยะลา
ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR)และเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยฯ
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ
สอบซื้อวัสดุค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน ๕๐๗ รายการ
สอบราคาซื้อตู้สุขาสำเร็จรูปเคลื่อนที่แบบไฟเบอร์ จำนวน ๔ หลัง
การรักษามาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการ ประจำปี ๒๕๕๔
ประกาศแผนพัฒนาจังหวัดยะลา พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ ( ฉบับทบทวนปี ๒๕๕๓ )
สำนักงาน ก.พ. กำหนดเปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี ๒๕๕๔
จดหมายข่าวฉบับที่ ๓ ของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (vcd)
จดหมายข่าวผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๔
ขอเผยแพร่เอกสารผลงาน บทคัดย่อ
บรรยายสรุปแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ ประจำปี ๒๕๕๔
ํํํํํํํํํํํการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยกรบุคคล
การรักษามาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการ ประจำปี ๒๕๕๓
 
 

หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
 
ขอเสนอโครงการงบกลุ่มจังหวัดประจำปี 2557
ฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายฯ ก.ค. - ส.ค.55
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๕
การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดยะลา พ.ศ.2557-2560 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2557
การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ของสภาผู้แทนราษฎร ในวาระที่ ๒ และ ๓ และวุฒิสภา
ขอเชิญร่วมโครงการถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ขอความร่วมมือในการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี ๒๕๕๕
ขอเชิญร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาติดตามการบริหารงบประมาณฯ
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕
(ด่วนที่สุด) ทบทวนข้อมูลตามโครงการศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
แนวทางและวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)
แบบรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย
แบบฟอร์ม นอป.01-03
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ ก.ค ๒๕๕๕
โครงการก่อสร้างอาคารหอพระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
การปฐมนิเทศข้าราชการพนักงานราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕
โครงการอบรมภาษาเกาหลี จีนกลาง ญี่ปุ่น เวียดนาม ฝรั่งเศส เยอรมัน เสปน อิตาเลียน อารบิก และอังกฤษ ประจำภาคต้น ปี ๒๕๕๕
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ประจำปี ๒๕๕๕
e - Magazine วารสารจดหมายข่าว สป.มท
การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ขอเชิญร่วมบริจาคงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน"

การแก้ไขพระราชบัญญัติธง พ.ศ.๒๕๒๒ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชักหรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๒๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ขอส่งเอกสารโครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่นที่ ๑๖
จังหวัดขอนแก่น (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
การปฐมนิเทศข้าราชการพนักงานราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ขอความร่วมมือดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง
การอนุมัติให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๙๙ รูป
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๕
ภาคผนวก ๖ ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
 

 
Google

http://www.google.co.th
http://www.yala.go.th
       
   
ข้อมูลทั่วไป
       
   
 
เกี่ยวกับจังหวัดยะลา
สภาพทั่วไป
การปกครอง
ประเพณีวัฒนธรรม

การละเล่นพื้นเมือง

สินค้าพื้นเมือง
ปฏิทินการท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว
สถานที่พัก
ศาสนา
ตารางเครื่องบิน
ตารางรถไฟ
การเศรษฐกิจ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดยะลา
Mega Project
Yala Today Yala Future
 

ข้อมูลจังหวัดยะลา
 
ข้อมูลจังหวัด
ยุทธศาสตร์จังหวัดยะลา
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้แนวทางการปฏิบัติราชการ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
กฎหมายและระเบียบวินัย
ระบบฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส
แผนพัฒนาจังหวัดยะลา
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
   
 

ผู้บริหารจังหวัดยะลา
 
 

ช่องทางแจ้งผุ้ว่าฯ ยะลา แก้ไข
 
 

   
   
จัดซื้อ - จัดจ้างจังหวัดยะลา
 
จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ
ประกาศ/ประกวด/สอบราคา
E - Auction
E - service
Gfmis
แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย
   
 

รายงานสภาพน้ำจังหวัดยะลา
 
สภาพน้ำเขื่อนบางลาง
รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำปัตตานี
ประจำเดือน
 

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง
 
ข่าวสมัครงานทั่วไป
Download แบบฟอร์มต่าง ๆ
สถานการณ์จังหวัดยะลา
 

สิทธิประโยชน์กำลังพล
 
การให้บริการเกี่ยวกับเหรียญพิทักษ์
์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับ พ.ส.ร.
ของจังหวัดยะลา
การรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
การรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
ตามหนังสือ ยล ๐๐๑๖.๕/๐๘๑๗
แบบฟอร์มเหรียญราชการชายแดน หลังประชุมวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๕ (ล่าสุด)
ราชกิจจาเหรียญราชการชายแดนล่าสุด
 

สรุปรายงานการประชุม
 
ประชุมคณะรัฐมนตรี
ประชุมกระทรวงมหาดไทย
ประชุมคณะกรมการจังหวัด
ประชุม ศพส.จ.ยะลา
   
 

เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ
 


 

เว็บไซต์บันเทิง/ทั่วไป
 


 

poll สำรวจความพึงพอใจ
 
คุณพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูล
ของจังหวัดยะลา หรือไม่
พอใจ
ไม่พอใจ
= ดูผลโหวต =
 

 
 

จำนวนผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 .
เชื่อมโยงเว็บไซต์จังหวัดยะลา
 
ร่วมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์
 

   
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ ๐ - ๗๓๒๒๐ - ๗๐๐ ต่อ ๗๔๙๖๙ สป.มท. ๗๔๙๖๙