Thursday, January 19, 2012 ข้อมูลที่มา : สถานีรถไฟยะลา
 
 
 
   
 
ตารางรถไฟสถานียะลา มีขบวนรถผ่านหรือจอด ดังนี้
 
     -  ตรวจสอบเวลาเดินรถ
 
     -  Download กำหนดเวลาการเดินรถ
 
 
                                                     เที่ยวล่อง
 
 
                                        เที่ยวขึ้น
 
 
 
   
 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดยะลา โทรศัพท์ 0-7321-1586, 0-7322-1014 สป.มท. 74969