ลิเกฮูลู หรือ ดีเกฮูลู เป็นการละเล่นขึ้นบทเป็นเพลงประกอบดนตรีและจังหวะตบมือมีรากฐานเดิมมาจากคำว่า ลิเก คือ การอ่านทำนองเสนาะและคำว่า ฮูลู ซึ่งหมายถึง ทิศใต้ ซึ่งเมื่อรวมความแล้ว คือ การขับกลอนเป็นทำนองเสนาะจากทิศใต้ บทกลอนที่ใช้ขับเรียกว่า ปันตน หรือ ผาตง ในภาษามลายูถิ่นปัตตานี

   

     ผู้รู้บางท่านได้กล่าวไว้ว่า ลิเดฮูลู เกิดขึ้นเริ่มแรกที่อำเภอรามัน ซึ่งไม่ทราบแน่ว่า ผู้ริเริ่มนี้คือใคร ชาวปัตตานีเรียกคนในอำเภอรามันว่า คนฮูลู แต่ชาวมาเลเซียเรียกศิลปะชนิดนี่ว่า ดีเกปารัต ซึ่งปารัตแปลว่า เหนือ จึงเป็นที่ยืนยันได้ว่าลิเกฮูลู หรือดีเกปารัตนี้มาจากทางเหนือของมาเลเซียและอยู่ทางใต้ของปัตตานี

   
   
 
 
   
 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดยะลา โทรศัพท์ 0-7321-1586, 0-7322-1014 สป.มท. 74969