ยะลา เย็นศิระพระบริบาล พระราชกรณียกิจ ในหลวงเสด็จจังหวัดยะลา
 

 

สด็จเยี่ยมราษฎร ภาคใต้ พ.ศ. 2502

รถพระที่นั่งผ่านถนนในเมืองยะลา มีประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระราชดำเนินเต็มสองข้างทาง
เวลาประมาณ 15.00 น. ได้มีการแห่คชสีห์และการแสดงต่าง ๆ เป็นการถวายความจงรักภักดีของประชาชนชาว จังหวัดยะลา


ทรงขอบใจบรรดาชาวไทยอิสลามที่สวดมนต์ถวายพระพร ทรงขอให้ประชาชนสามัคคีร่วมใจกัน พยายามศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ
เพื่อความเจริญของบ้านเมือง แล้วทรงขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้ประชาชนจังหวัดยะลา
ประสบแต่ความสุขความเจิรญโดยทั่วกัน แล้วเสด็จพระราชดำเนินลงเยี่ยมราษฏรทางจังหวัดได้นำชาวเงาะป่าซาไกมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

เวลา 15.30 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลากลางจังหวัดยะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กราบบังคมทูลนำ
ข้าราชการและราษฏร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชดำรัสว่าทรงดีพระราชหฤทัยมากที่ได้เห็นประชาชนมารับเสด็จพระราชดำเนินอย่างหนาแน่นจัดการแสดงรำต่อสู้ หรือที่เรียกว่า รำศิละ และรำฤกษ์ถวายทอดพระเนตรต่อจากนั้นพวกเงาะป่าซาไกได้แสดงการเป่าลูกดอกถวาย

วันที่ 9 - 11 มีนาคม พุทธศักราช 2511
เสด็จฯ ไปพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ทรงรับการน้อมเกล้าฯ
ถวาย
ช้างสำคัญ และเสด็จฯ ในการพระราชพิธีสมโภชน์ช้างสำคัญ ณ พิธีมณฑล หน้าศาลากลางจังหวัดและสนามโรงพิธีช้างเผือกใกล้ศาลาเทศบาลเมืองยะลา

วันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2514
เสด็จฯ ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถวัดคูหาภิมุข อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

วันที่ 1 กันยายน พุทธศักราช 2515
เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีสวมยอดพระเกตุมาลา พระพุทธชัยลาภมงคล วัดเมืองยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

วันที่ 13 กันยายน 2524
เสด็จฯ วัดรังสิตาวาส บ้านซาเมาะ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เสด็จฯ เข้าสู่อุโบสถ ทรงถวายปัจจัย ผ้าห่ม และยารักษาโรค
แก่พระอธิการแก้ว จิตธมํโม เจ้าอาวาส

วันที่ 8 กันยายน พุทธศักราช 2529
เสด็จฯ ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถวัดเวฬุวัน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 
   
 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดยะลา โทรศัพท์ 0-7321-1586, 0-7322-1014 สป.มท. 74969