เกี่ยวกับจังหวัดยะลา

สภาพทั่วไป
     
  - ประวัติความเป็นมา - ลักษณะภูมิประเทศ
  - แผนที่จังหวัด - ลักษณะภูมิอากาศ
  - ตราประจำจังหวัด - พื้นที่และอาณาเขต
  - คำขวัญของจังหวัด
  - ธงประจำจังหวัด
  - เพลงประจำจังหวัด

ประเพณีวัฒนธรรม

  - ต้นไม้ประจำจังหวัด
  - ดอกไม้ประจำจังหวัด - งานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาอาเซียน
  - คำขวัญประจำอำเภอ - งานสมโภชหลักเมืองยะลา
- เทศกาลตักบาตรเทโวโรหณะ
   

การปกครอง

การละเล่นพื้นเมือง

   
  - ข้อมูลเขตการปกครองและพื้นที่ - ลิเกฮูลู
  - การปกครองส่วนท้องถิ่น - ซีละ
  - ข้อมูลประชากรจังหวัดยะลา  
   
สินค้าพื้นเมือง

แหล่งท่องเที่ยว – สถานที่พัก

   
ปฏิทินการท่องเที่ยว - แหล่งท่องเที่ยว
  - สถานที่พัก
ศาสนา  
 

การเศรษฐกิจ

ตารางเครื่องบิน  
  - รายได้ประชากร
ตารางรถไฟ - การเกษตร
  - การปศุสัตว์
สถานการณ์จังหวัดยะลา - การสหกรณ์
  - การป่าไม้
- ผู้จัดการรายวัน - การอุตสาหกรรมและเหมืองแร่
- ข่าวสารจังหวัดยะลา - การพาณิชยกรรม
  - การไฟฟ้า
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา - การประปา
  - แขวงการทางยะลา
ผู้บริหารจังหวัด - หนังสือพิมพ์
  - สถานีโทรทัศน์และการถ่ายทอด
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา - การคมนาคมขนส่ง
ผู้ว่าและรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา - การเงินการคลัง
  - ภาษีอากร
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดยะลา - การสาธารณสุข
  - แรงงาน
- ระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด - ยาเสพติด
- ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ  
   
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดยะลา
Yala today Yala Future  
Mega Project  
   
 
 
   
 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดยะลา โทรศัพท์ 0-7321-1586, 0-7322-1014 สป.มท. 74969