อำเภอเมือง
   
1. โรงแรมชางลี
        318 ถ.สิโรรส
        จำนวน  109  ห้อง
        ราคา 350-600 บาท
        โทร. 244341-4
2. โรงแรมยะลารามา
        21 ถ.ศรีบำรุง
        จำนวน  133  ห้อง
        ราคา 350-800 บาท
        โทร. 221990-2
   
4. โรงแรมยะลามายเฮาส์
        109 ถ.รัฐคำนึง
        จำนวน  60  ห้อง
        ราคา 250-450 บาท
        โทร. 213147,213870
5. โรงแรมปาร์ควิว
        2-18 จงรักษณ์
        จำนวน  108  ห้อง
        ราคา 360 บาท
        โทร. 244760-4,244331-4
    
3. โรงแรมศรียะลา
        16-22 ถ.ไขยจรัส
        จำนวน  93  ห้อง
        ราคา 200-500 บาท
        โทร. 212299,212342
9. โรงแรมฮั้วอัน
        352/1  สิโรรส
        จำนวน  40  ห้อง
        ราคา 150-300 บาท
        โทร. 212989
   
   
7. โรงแรมฮั้วอัน
        352/1  สิโรรส
        จำนวน  40  ห้อง
        ราคา 150-300 บาท
        โทร. 212989
10. โรงแรมเมโทร
  
        7/1-3 รัฐกิจ
        จำนวน  15  ห้อง
        ราคา 150-200 บาท
        โทร. 212175
   
   
8. โรงแรมโคล่า
        15 ถ.คชเสนีย์
        จำนวน  42  ห้อง
        ราคา 200-300 บาท
        โทร. 212989
11. โรงแรมผ่านฟ้า
        348-350 สิโรรส
        จำนวน  22  ห้อง
        ราคา 150-250 บาท
        โทร. 212671
   
   
6. โรงแรมเทพวิมาน
        31-37 ศรีบำรุง
        จำนวน 150-500 ห้อง
        ราคา 150-300  บาท 
        โทร. 212400,212796
12. โรงแรมเมืองทอง
        38/1-2  รัฐกิจ
        จำนวน  20  ห้อง
        ราคา 150-200 บาท
        โทร. 215711-2
   
        
อำเภอเบตง
   
   
1. โรงแรมเบตงเมอร์ลิน
        33 ถ.ฉายาเชาวลิต
        จำนวน  190  ห้อง
        ราคา 900-3600 บาท
        โทร. 230222-40
2. โรงแรมเบตงซิตี้พลาซ่า
        6 ถ.ธรรมวิถี
        จำนวน  120  ห้อง
        ราคา 500-800 บาท
        โทร. 230441-3
   
3. โรงแรมแกรนด์วิว
        30/34 ถ.แกรนด์วิลล่า 2
        จำนวน  80  ห้อง
        ราคา 590 บาท
        โทร. 245510-6
4. เพนท์เฮาส์ รีสอร์ท
        68/1 ถ.รัตนเสถียรฯ
        จำนวน  36  ห้อง
        ราคา 600-750 บาท
        โทร. 230644-5,231501-2
 
5. ริเวอร์ อินน์ รีสอร์ท
        ถ.กุนุงจนอง
        จำนวน    ห้อง
        ราคา       บาท
        โทร. 234175
6. โรงแรมคาเธ่ย์
        17-21 ถ.จันทโรทัย
        จำนวน  99  ห้อง
        ราคา 550-700 บาท
        โทร. 230996-9
 
7. โรงแรมมายเฮาส์
        27 ถ.รัตนกิจ
        จำนวน  64  ห้อง
        ราคา 250-500 บาท
        โทร. 230525
8. โรงแรมศรีเจริญ
        25 ถ.เทศจินดา
        จำนวน  40  ห้อง
        ราคา 160-400 บาท
        โทร. 230537
        
   
9. โรงแรมฟ้าอันรุ่ง
        30-33 จันทโรทัย
        จำนวน  38  ห้อง
        ราคา 200-350 บาท
        โทร. 231403
10. ไนซ์ รีสอท
        ถ.สุขยางค์
        จำนวน  44  ห้อง
        ราคา 800 บาท
        โทร. 245620-4
        
   
12. โรงแรมฟอร์ทูน่า
        55-58 ถ.ภักดีดำรงค์
        จำนวน 72 ห้อง
        ราคา 470-570  บาท
        โทร. 231180,231278
13. ซัมไทม์ รีสอร์ท
        42/20 ถ.กุนุงจนอง
        จำนวน 30 ห้อง
        ราคา 500-800  บาท
        โทร. 245611-2
        
   
14. โรงแรมแจ๊คกี้ชาน
        226  ถ.สุขยางค์
        จำนวน  16  ห้อง
        ราคา 250-500 บาท
        โทร. 230710
15. โรงแรมแสงฟ้า
        193/57 ถ.รัตนเสถียรฯ
        จำนวน  38  ห้อง
        ราคา 150-500 บาท
        โทร. 231195
        
   
16. โรงแรมเบตงโฮเต็ล
        13/6 ถ.สุฤกษดิ์เดช
        จำนวน  40  ห้อง
        ราคา 150-500 บาท
        โทร. 231231
17. ปิยะมิตรไฮแลนด์ รีสอร์ท
        บ.กม. 4 อุโมงค์ปิยะมิตร
        จำนวน    ห้อง
        ราคา      บาท
        โทร. 231274
        
   
18. โรงแรมมายเฮาส์
        27 ถ.รัตนกิจ
        จำนวน  64  ห้อง
        ราคา 250-500 บาท
        โทร. 230525
19. โรงแรมไทยโฮเต็ล
        25 ถ.รัตนกิจ
        จำนวน  78  ห้อง
        ราคา 250-500 บาท
        โทร. 231036
        
   
20. โรงแรมศรีเบตง
 
        2-4 ถ.ธรรมสถิต
        จำนวน  120  ห้อง
        ราคา 200-850 บาท
        โทร. 231560
 
 
   
 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดยะลา โทรศัพท์ 0-7321-1586, 0-7322-1014 สป.มท. 74969