E - Auction

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง

การกำหนดทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลาง

มติ ครม. เรื่อง การดำเนินการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

  แบบฟอร์มการประมูล

แบบแจ้งรายชื่อขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา

แบบตอบรับการแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา

แบบแจ้งขอให้คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางฯและขอให้กำหนด วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา

แบบตอบรับ การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางฯและกำหนด วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา

แบบแจ้งขอเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการตลาดกลางฯและวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา

แบบตอบรับการขอเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการตลาดกลางฯและวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา

แบบแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น

แบบอุทธรณ์ผลการคัดเลือกเบื้องต้น

แบบแจ้งผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ / คัดค้าน ผลการคัดเลือกเบื้องต้น

แบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคาเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา

แบบแจ้งชื่อผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา

แบบประกาศผู้หมดสิทธิเสนอราคา

แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา

แบบเสนอราคา กรณีขยายเวลาเสนอราคา

แบบแจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคา

แบบแจ้งยกเลิกการจัดหาพัสดุกรณีผู้มีอำนาจจัดซื้อจัดจ้างไม่เห็นชอบตามมติคณะกรรมการประกวดราคา

แบบอุทธรณ์ผลการพิจารณาการเสนอราคา

แบบแจ้งเพื่อระงับการดำเนินการจัดหาพัสดุขั้นตอนต่อไป กรณีมีการอุทธรณ์ / ร้องเรียน      การเสนอราคา

แบบแจ้งผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ / ร้องเรียน ผลการพิจารณาการเสนอราคา

แบบแจ้งให้ไปทดสอบ / ตรวจสอบ เพื่อเตรียมขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

แบบแจ้งข้อมูลให้ผู้ให้บริการตลาดกลางฯ เพื่อเตรียมระบบการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศแนวทางปฏิบัติปี 49

สัญญา 3 ฝ่าย

ประกาศเรื่อง e-Auction

  คู่มือการประมูล

work-flow วิธีการปฏิบัติตามระเบียบปี 2549

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

GFMIS

gfmis web report

 
   
 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดยะลา โทรศัพท์ 0-7321-1586, 0-7322-1014 สป.มท. 74969