จังหวัดยะลา มีวัดในพุทธศาสนา 45 วัด มีมัสยิด 455 โบสถ์คริสต์ 5 แห่ง อื่น ๆ 3 แห่ง
 
ตารางแสดงประชากรศาสนาต่าง ๆ ในจังหวัดยะลา
ประชากรจังหวัดยะลา ณ วันที่ 15 มกราคม 2552
 

ศาสนา

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

ร้อยละ

พุทธ

66,217

67,107

133,324

28.02

อิสลาม

169 ,540

171,815

341,355

71.74

คริสต์

567

575

1,142

0.24

รวม

236,324

239,497

475 ,821

100

   
 

ที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

   
   
 
 
   
 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดยะลา โทรศัพท์ 0-7321-1586, 0-7322-1014 สป.มท. 74969