จังหวัดยะลามีสถานประกอบการและผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
     
 
 
   
 

แรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียน จำนวน 1 , 261 ราย

   
 

การดำเนินงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ดังนี้

   
 

1. กองทุนประกันสังคม

   
 

     1.1 จำนวนสถานประกอบการ จำนวน 1 , 476 แห่ง

   
       1.2 ผู้ประกันตน จำนวน .19 , 535 แห่ง
   
 

2. กองทุนเงินทดแทน

   
 

     2.1 จำนวนนายจ้าง จำนวน 1 , 351 แห่ง

   
       2..2 ลูกจ้าง จำนวน 12 , 866 แห่ง
   
 

3. เครือข่ายโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคม

   
  โรงพยาบาลหลัก
   
 

     •  โรงพยาบาลยะลา

   
 

     •  โรงพยาบาลเบตง

   
 

     โรงพยาบาลเครือข่ายของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่โรงพยาบาลประจำอำเภอและสถานีอนามัยทุกแห่ง ในจังหวัดยะลา

   
   
   
   
: Tuesday, February 15, 2011
 
   
 
กลุ่มงานสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดยะลา โทรศัพท์ 0-7321-1586, 0-7322-1014 สป.มท. 74969