ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา จัดตั้งขึ้นมาเพื่ออำนวยความยุติธรรม ขจัดปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน เปิดดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2545 เป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานเริ่มต้นในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และแก้ไขปัญหา และบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ชั้นที่ 1 อาคารศาลากลางจังหวัดยะลาหลังใหม่

   
   
   
   

1. การรับเรื่องร้องทุกข์

   
 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา รับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ รวมจำนวน 210 เรื่อง แยกเป็นประเภทกลุ่มร้องเรียน

   
 

     ประเภทที่ 1 กล่าวหาหน่วยงานรัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐ จำนวน 78 เรื่อง

     ประเภทที่ 2 กลุ่มปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 20 เรื่อง

     ประเภทที่ 3 แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด จำนวน 14 เรื่อง

     ประเภทที่ 4 กลุ่มปัญหาที่ทำกิน จำนวน 8 เรื่อง

     ประเภทที่ 5 กลุ่มขอความช่วยเหลือ จำนวน 35 เรื่อง

     Tuesday, February 15, 2011p;   ประเภทที่ 7 เรื่องอื่นๆ จำนวน 11 เรื่อง

   
 

2. ช่องทางการรับเรื่อง

   
 

     1.จากศอ.บต. จำนวน 69 เรื่อง

     2. จากสำนักนายก จำนวน 37 เรื่อง

     3.จากหน่วยงานอื่นๆ จำนวน 11 เรื่อง

     4.ศูนย์ดำรงธรรมมหาดไทย/ส่วนกลาง จำนวน 8 เรื่อง

     5 . ร้องเรียนต่อจังหวัด(มาด้วยตนเอง/1881/จดหมาย/โทรศัพท์) จำนวน 76 เรื่อง

   
 

3. ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

   
 

      - เรื่องยุติธรรม รวม 148 เรื่อง (คิดเป็น 73.63 % )

     - อยู่ระหว่างดำเนินการ รวม 53 เรื่อง (คิดเป็น 26 % )

   
 

4. ช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา

   
 

     4.1 ส่งจดหมายถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

     4.2 มาติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์

     4.3 ร้องผ่านระบบ 1881

     4.4 ร้องผ่านโทรศัพท์ 1567 แลโทรศัพท์ 0-7321-2042

     4.5 ส่งจดหมายตู้ ปณ. 101

     4.6 ร้องผ่านเว็บบอร์ด www.yala.go.th

   
   
   
   
 
   
   
 
 
   
 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดยะลา โทรศัพท์ 0-7321-1586, 0-7322-1014 สป.มท. 74969