ประวัติความเป็นมา
คำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงาน ฯ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
สาระสำคัญและขอบเขตการใช้สิทธิตาม
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการของ
ประชาชน
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหาร
บ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546
สถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดยะลา
ติดต่อเจ้าหน้าที่

ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรง
ต่อเอกชน

นโยบายหรือการตีความ
แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่าย
คู่มือเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
สัญญาสัมปทาน
มติคณะรัฐมนตรี
ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
สถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร
กฎ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียน ระเบียบ
หน่วยงานราชการสังกัดส่วนกลาง
หน่วยงานราชการสังกัดส่วนภูมิภาค
หน่วยงานราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
หน่วยงานราชการสังกัดส่วนกลาง
หน่วยงานราชการสังกัดส่วนภูมิภาค
หน่วยงานราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
   
   
   
  ร่วมแสดงความคิดเห็น
   
 
  Web Site Traffic Tracking  
  สถิติจำนวนผู้เข้าชม  
 
     
 
 
วันที่ประกาศ
 
เรื่องที่ประกาศ
     

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
ความรู้พื้นฐานและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วิทยากรผู้บรรยาย นายมะยูโซะ หะยีสาและ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สำนักงานจังหวัดปัตตานี
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖


Work Shop การดำเนินการจัดแฟ้มเอกสารมาตรา ๙ (๑) - (๘)

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จังหวัดยะลา กรณีศึกษา ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จังหวัดยะลา
สถานที่ตั้ง ชั้น 1 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา
โทร / โทรสาร 0-7322-0700 # 74969
E-mail : pocyala@hotmail.com