สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐภายในจังหวัด ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น ๑ ทำเนียบรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ ได้จัดทำโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบระดับภูมิภาคทั่วประเทศ (หนึ่งจังหวัด หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ)
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของหน่วยงานภาครัฐอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ทุกจังหวัดมีหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยจังหวัดละ ๑ หน่วยงาน อันจะเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ อย่างยั่งยืน และส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานทั่วประเทศตามหลักธรรมาภิบาลในภาพรวม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ ได้ออกตรวจประเมินหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบทั่วประเทศ จำนวน ๑๔ หน่วยงาน ใน ๑๓ จังหวัด
เพื่อดำเนินการให้หน่วยงานของรัฐที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหน่วยงานต้นแบบ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ทุกหน่วยงาน ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในภาพรวมทั้งจังหวัด สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจึงได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเป็นเครือข่าย
ความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกับจังหวัดที่มีหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น ๑ ทำเนียบรัฐบาล

สรุปรายชื่อหน่วยงานของรัฐในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน ให้คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน (ตรวจประเมิน ๒ รอบ) ตามโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบระดับภูมิภาคทั่วประเทศ(หนึ่งจังหวัด หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของหน่วยงานภาครัฐอย่างยั่งยืน ตามลำดับดังนี้
๑. วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
๒. สำนักงานจังหวัดสระบุรี
๓. สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
๔. สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา
๕. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
๖. สำนักงานอุตรดิตถ์
๗. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๘. สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี
๙. สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๐. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๑๑. สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี
๑๒. สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์
๑๓. โรงพยาบาลสุรินทร์
๑๔. สำนักงานจังหวัดชลบุรี

   
 
 
   
 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดยะลา โทรศัพท์ 0-7322-0700 สป.มท. 74969