องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
  2. เทศบาลนครยะลา
  3. เทศบาลเมืองเบตง
  4. เทศบาลบุดี
  5. เทศบาลเขื่อนบางลาง
  6. เทศบาลสะเตงนอก
  1.อำเภอเมือง
  1. องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา
  2. องค์การบริหารส่วนตำบลยุโป
  3. องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล
  4. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป
  5. องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่
  6. องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ
  7. องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา
  8 .องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง
  9. องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
  10. องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง
  11. องค์การบริหารส่วนตำบลสะเตงนอก
  12. องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
  2.อำเภอเบตง
  1. องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม
  2. องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ
  3. องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง
  4. องค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์
  3.อำเภอบันนังสตา
  1. องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา
  2. องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ
  3. องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ
  4. องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
  5. องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนบางลาง
  6. องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนบาเจาะ
  4.อำเภอธารโต
  1. องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต
  2. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร
  3. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด
  4. องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีเขต
  5.อำเภอยะหา
  1. องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
  2. องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ
  3. องค์การบริหารส่วนตำบลปะแต
  4. องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ
  5. องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
  6. องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซีแน
  7. องค์การบริหารส่วนตำบลกาตอง
  6.อำเภอรามัน
  1. องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ
  2. องค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง
  3. องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ
  4. องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ
  5. องค์การบริหารส่วนตำบลโกตาบารู
  6. องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ
  7. องค์การบริหารส่วนตำบลจะกว๊ะ
  8. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง
  9. องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม
  10. องค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ
  11. องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย
  12. องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง
  13. องค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ
  14. องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา
  15. องค์การบริหารส่วนตำบลอาซ่อง
  16. องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะหะลอ
  7.อำเภอกาบัง
  1. องค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง
  2. องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ
  8.อำเภอกรงปินัง
  1. องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง
  2. องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ
  3. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง
  4. องค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง