ประชาชนกลุ่มเปราะบาง พระภิกษุสงฆ์ โต๊ะอิหม่าม ผู้สูงอายุ เข้ารับการฉีดพระราชทานวัคซีน ซิโนฟาร์ม...
วันนี้ (20 ก.ค. 64) ที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดยะลา ผู้สูงอายุ ผู้พิการ อิหม่าม พระภิกษุสงฆ์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่มีรายได้น้อยและชุมชนในพื้นที่เสี่ยง เข้ารับการฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่สอง
โดยทางจังหวัดได้รับการจัดสรรวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 6,400 โดส กำหนดฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม (Sinopharm) 19-20 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯพระราชทานวัคซีนโควิด 19 ซิโนฟาร์ม จำนวน 25,600 โดส ทั่วประเทศ เพื่อกระจายให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ที่มีรายได้น้อยและชุมชนในพื้นที่เสี่ยง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 64 พรรษา 4 กรกฎาคม 2564 เพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม และได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อประเทศชาติ

โดยจังหวัดยะลาได้รับการจัดสรรวัคซีน จำนวน 6,400 โดส ฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งสิ้น 3,355 คน การได้รับพระราชทานวัคซีน ในครั้งนี้ ยังความปลาบปลื้มปิติ แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดยะลา และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 20 ก.ค. 2564