พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า...
ยะลา ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณหน้าห้องศรียะลา ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้ประกาศ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2528 ให้วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย ทาง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ร่วมกับ จังหวัดยะลา จึงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์การอนุรักษ์มรดกไทย และส่งเสริมทำนุบำรุงการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ รวมทั้งเผยแพร่ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนเห็นคุณค่าความสำคัญ และเกิดการศึกษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ จนก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 3 เม.ย. 2563