พิธีถวายพระราชสักการะ "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"...
วันที่ 2 มีนาคม 2563 ที่ หอประชุมเซอ–รา ชั้น 2 อาคาร 24 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสากิจ และภาคเอกชนในพื้นที่ ร่วมวางพานพุ่ม ถวายพระราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย " เนื่องในวันวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563

ทั้งนี้ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติถวายพระราชสมัญญาแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” พร้อมกับกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งช่างทุกประเภท เป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของทุกคน เพราะตลอดชีวิตของเรา เราต้องอาศัยใช้บริการหรือสิ่งต่าง ๆ ที่มาจากฝีมือของช่างอยู่ทุกวัน ช่างฝีมือแรงงานจะมีบทบาทสำคัญต่อทุกคนในสังคม จึงจำเป็นต้องพัฒนาให้มีฝีมือตามฐานฝีมือแรงงาน เพราะนั่นหมายถึงคุณภาพของสินค้าและบริการตลอดจนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อประเทศไทย ในการพัฒนากำลังแรงงานให้มีฝีมือ สู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การสร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งด้านการผลิตสินค้าและการบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ และสร้างการยอมรับในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตลอดจนประชาคมโลก
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 3 มี.ค. 2563