มอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ เข็มชูเกียรติสำนักงานทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2563
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณพร้อมโล่รางวัลและเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน ตามโครงการคัดเลือกสำนักงานทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2563 ให้แก่สำนักงานทะเบียน ก่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสากิจ

ทั้งนี้ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการคัดเลือกสำนักงานทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2563 เพื่อให้สำนักงานทะเบียนต่าง ๆได้มีการตื่นตัวและยกระดับมาตรฐานของการพัฒนา การให้บริการด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้มีประสิทธิภาพ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการ โดยมีรางวัลดีเด่น 3 รางวัล ด้วยกัน สำนักงานทะเบียนดีเด่น ประเภทสำนักทะเบียนอำเภอ ขนาดใหญ่ รางวัลชนะเลิศภาคใต้ ได้แก่ สำนักงานทะเบียนอำเภอ มี นายอมร ชุมช่วย ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองยะลา, บุคลากรดีเด่นทางการทะเบียนประจำสำนักทะเบียนดีเด่น ได้แก่ นางสาวศุภกร สุวรรณ์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ, สำนักงานทะเบียนดีเด่น ประเภทสำนักทะเบียนอำเภอ ขนาดเล็ก รางวัลรองชนะเลิศภาคใต้ ได้แก่ สำนักงานทะเบียนอำเภอเบตง จังหวัดยะลา มี พันจ่าโทอนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง ,บุคลากรดีเด่นทางการทะเบียนประจำสำนักทะเบียนดีเด่น นางสาวธันยนันท์ พุทธา เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ และรางวัลสำนักทะเบียนดีเด่น ประเภทสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยาขนาดใหญ่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายเฉลิมพร ปิยะณรงค์โรจน์ ปลัดเทศบาลนครยะลา และบุคลากรดีเด่นทางการทะเบียนประจำสำนักทะเบียนดีเด่น นางพรวัฒนา ธรรมโสภณ เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญการ
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 27 ก.พ. 2563