ประชุมการทบทวนเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยะลา
วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายวรเชษฐ พรมโอภาษ เป็นประธานการประชุมการทบทวนเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยะลา โดยมี นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลา และ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยะลา ให้เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยะลามีความครอบคลุมทุกมิติการพัฒนามุ่งตอบสนองความต้องการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของจังหวัด มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาจังหวัดยะลา
ภาพ / ข่าว : สำนักงานจังหวัดยะลา Update : 5 มี.ค. 2563