การประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากำหนดรูปแบบการสืบสวนและปราบปราม...
วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐น. นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากำหนดรูปแบบการสืบสวนและปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ระดับจังหวัด เพื่อรายงานการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ (นำเสนอโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ สาขาปัตตานี และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส) พร้อมร่วมพิจารณากำหนดรูปแบบวิธีการป้องกันการบุกรุกทำลายป่า รูปแบบการสืบสวนปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้ ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา
ภาพ / ข่าว : Facebook : ป.โจ๊ก เจริญศักดิ์ Update : 12 ก.พ. 2563