พิธีเปิดการฝึกอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา
วันนี้ 18 ก.พ.63 ที่อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลลำใหม่ อ.เมือง จ. ยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานเปิดฝึกอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ประกอบด้วย จิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาลตำบลลำใหม่ จิตอาสาภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ จิตอาสาภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา และจิตอาสาภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดล จำนวน 234 คน พร้อมเยี่ยมชมการออกหน่วยบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นรูปแบบและมีมาตราฐานเดียวกัน โดยมีนายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา นายกาส เส็นโต๊ะเย็บ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา นางสาวจารุวรรณ คงทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ และ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วม
ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากร จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา การฝึกภาคปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือในการช่วยเหลือ ทีมวิทยากรจาก และครูฝึกดับเพลิง ศูนย์ อป.พร.จังหวัดยะลา ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการสาธารณภัย พร้อมสามารถช่วยเหลืองานเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ และงานจิตอาสาพระราชทาน ช่วยเหลืองานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ต่อไป
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 19 ก.พ. 2563