พิธีเปิดงานกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย “วิ่งไล่ยูง”
วันที่ 10 มกราคม 2563 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง หน้าศาลากลางจังหวัดยะลา
นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย “วิ่งไล่ยูง”
ซึ่งจัดพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมี ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา และ
เครือข่ายบริการ เครือข่าย อสม. และประชาชนจังหวัดยะลา พร้อมใจเดิน –วิ่งรณรงค์ ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ชุมชนปลอดยุงลาย สามารถป้องกันการระบาดโรคที่ยุงลายเป็นพาหะได้

นางทัศนีย์ สมสมาน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา กล่าวว่า สถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลายประเทศไทย ในปี 2562 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 128,964 ราย เสียชีวิต 133 รายสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังถึง 2 เท่า และโรคไข้ปวดข้อยุงลายผู้ป่วยรวม 11,046 ราย สูงกว่าปีที่ผ่านมาถึง 4 เท่า ส่วนจังหวัดยะลาพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1,438 ราย เสียชีวิต 1 ราย สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังถึง 3.5 เท่า และโรคไข้ปวดข้อยุงลายผู้ป่วยรวม 198 ราย สูงกว่าปีที่ผ่านมาถึง 10 เท่ากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค คาดการณ์จะมีการระบาดต่อเนื่อง ในปี 2563ซึ่งอาจจะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก สูงถึง 140,000 ราย ในขณะเดียวกัน โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ก็มีโอกาสระบาดต่อเนื่องได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา และเครือข่ายบริการ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย “วิ่งไล่ยุง” ครั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนัก และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเห็นความสำคัญ อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยดำเนินการตั้งแต่ก่อนเข้าฤดูการระบาด คือในช่วง เดือน มกราคม - มีนาคมของทุกปี ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาทอง ที่ยังมีลูกน้ำยุงลายจำนวนไม่มากก่อนเข้าสู่ฤดูฝน โดย อสม. จะมีบทบาทในการช่วยค้นหาผู้ป่วย ที่มีอาการไข้นานกว่าสองวัน เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ทราบ หรือส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล เพื่อรับการรักษา และควบคุมโรคอย่างรวดเร็วในชุมชน นอกจากนี้ อสม. ยังเป็นทีมสำรวจลูกน้ำยุงลาย และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในพื้นที่สาธารณะ อย่างไรก็ตาม ประชาชนทุกคนต้องใส่ใจ ดูแลบ้านตนเอง ไม่ให้มีขยะที่อาจเป็นแหล่งน้ำขัง และเก็บบ้านให้โปร่งไม่มีมุมอับ กลายเป็นที่เกาะพักของยุงลาย เพื่อเป็นการตัดวงจรชีวิตยุงลายไม่ให้มีจำนวนมากจนทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในช่วงฤดูฝน
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 10 ม.ค. 2563