พิธีเปิดงานวันดินโลก
วันนี้ 3 ธ.ค.62 ที่กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 152 ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันดินโลก จังหวัดยะลา ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “Stop Soil Erosion , Save our Future” ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน ซึ่งทางสถานีพัฒนาที่ดินยะลา ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา ได้จัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ พระเมตตาธิคุณ ในฐานะ “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี พ.อ.ธนุต พิศาลสิทธิวัฒน์ ผบ.ร.152 นายอนิรุท บัวอ่อน นายอำเภธารโต จ่าเอกเฉลิมพล ญาณวิสุทธิสกุล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา นายนรา สุขไชย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยะลา ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่อุทยานป่าไม้ ประชาชนจิตอาสา หมอดินอาสา นักเรียน และประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการประวัติความเป็นและความสำคัญของวันดินโลก สร้างการรับรู้เรื่องวันดินโลก และให้ความรู้เรื่องการป้องกันการชะล้างพังทลายหน้าดิน การจัดนิทรรศการของส่วนราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา พร้อมทั้งการร่วมกิจจกรรมปลูกหญ้าแฝก พืชมหัศจรรย์ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายหน้าดิน นอกจากนี้ ยังมีการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อน ของอำเภอบันนังสตา เพื่อบริการประชาชน ทั้งนี้การได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริ พระราชดำรัสด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน ที่ได้พระราชทานมาเพื่อแก้ไขปัญหาจากปัจจัยต่างๆ ในภาคการเกษตร และได้รับการพิสูจน์และยอมรับกันอย่างกว้างขวางทั้งระดับประเทศและระดับสากล และให้ทุกคนได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญที่ต้องร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งช่วยกันเผยแพร่ขยายผล ตลอดจนนำศาสตร์พระราชาไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างเหมาะสมต่อไป
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 3 ธ.ค. 2562