ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน รายงานผลการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญของส่วนราชการในพื้นที่
วันที่ 27 พ.ย.62 ที่ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3ศาลากลางจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสากิจ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

ก่อนการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้มอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สิ้นค้า Q (Q Restaurant) จำนวน 4 รางวัล , มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 39 ราย ,มอบรางวัล"หม่อมงานจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2562 จำนวน 1 รางวัล , มอบประกาศเกียรติบัตรสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 7 รางวัล และส่งมอบแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

จากนั้นมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการ การเตรียมจัดกิจกรรม และการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญ อาทิ การจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 , กำหนดวันหยุดราชเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2562 (30 ธันวาคม 2562 ) , การเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 , โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้แผ่นดิน , ประชาสัมพันธ์งานวันดินโลก,โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว "ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย" ของส่งท้ายปลายปี , การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และส่งเสริมการขายในเส้นทางท่องเที่ยวชานแดนใต้ , แผนบริจาคโลหิต ของเหล่ากาชาดยะลา, รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 สรุปผลงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 กำหนดตารางการปฏิบัติงานจังหวัดเคลื่อนที่ และพบปะยามเช้าประจำเดือนธันวาคม สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ประเดือน และรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการในวันธรรมสวนะจังหวัดยะลา
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 28 พ.ย. 2562