ประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์...
วันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติและระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ผ่านระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล
(Video Tele Conference) โดยมีส่วนราชการเข้าร่วมประชุม
ภาพ / ข่าว : สำนักงานจังหวัดยะลา Update : 2 ก.ย. 2562