พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 ที่ทางเทศบาลเมืองเบตง จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ที่กำหนดให้เบตงเป็น “เมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยใช้การแข่งขันกีฬาระดับชุมชนเป็นสื่อกลาง ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่ประชาชน โดยการเล่นกีฬา ลด ละ เลิก อบายมุข รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับชุมชนและชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในชุมชนทั้ง 27 ชุมชน เข้าร่วม ณ สนามกีฬากลางเทศบาล เมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 18 มิ.ย. 2562