ร่วมใจ "ปลูกต้นไม้-ปรับปรุงฝายมีชีวิต" เนื่องในวันต้นไม้...
วันที่ (22 พ.ค 62) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา ได้ร่วมกับอุทยานแห่งชาติบางลาง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 และกิจกรรมปรับปรุงฝายมีชีวิตเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุทยานแห่งชาติบางลาง

ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ทรัพยากรป่าไม้ แหล่งอาหารตามธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างความชุ่มชื้นให้กับแผ่นดินและผืนป่าบริเวณโดยรอบที่มีการสร้างฝายมีชีวิต ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพ

โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมนำข้าราชการ พนักงาน หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชนและนักเรียน ปลูกต้นไม้ ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติบางลาง จำนวน 500 ต้น และปรับปรุงฝายมีชีวิต ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติบางลาง จำนวน 1 ฝาย ณ อุทยานแห่งชาติบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 22 พ.ค. 2562