มอบอินทผลัม เพื่อใช้สำหรับการละศีลอดแก่มัสยิดกลาง...
เมื่อวัน (20 พ.ค. 62) ที่ มัสยิดกลางจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ร่วมกิจกรรมละศีลอด พร้อมมอบอินทผาลัม จำนวน 5 ลัง เพื่อใช้สำหรับการละศีลอดให้แก่มัสยิดกลางจังหวัดยะลา เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1440 โดยมีนายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายหะยีนิมิง นิมูดอ อีหม่ามประจำมัสยิดกลางยะลา คณะกรรมการประจำมัสยิด ร่วมให้การต้อนรับ นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ยังได้ร่วมพบปะกับชาวไทยมุสลิมที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมละศีลอดกับทางมัสยิดกลางยะลา อีกด้วย

สำหรับกิจกรรมละศีลอด และมอบอินทผาลัม นี้ จังหวัดยะลา โดยกลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครอง จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยมุสลิมให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บนพื้นฐานความเป็นพหุวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นสื่อกลางในการขับเคลื่อน

นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า เดือนรอมฎอนถือเป็นเดือนปฏิบัติศาสนกิจที่สำคัญของพี่น้องมุสลิมทั่วโลก ตามหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามที่กำหนดให้มุสลิมทุกคนต้องถือศีลอดในเดือนนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงออกถึงความศรัทธา ความซื่อสัตย์ มุ่งหวังใกล้ชิดองค์อัลเลาะห์ระลึกถึงความยากลำบากของผู้ด้อยโอกาส และเป็นการฝึกข่มจิตใจตนเอง รวมถึงเป็นการชำระล้างร่างกายและจิตวิญญาณ เป็นหนทางนำไปสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์ที่พี่น้องมุสลิมรอคอยในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนี้ ทั้งนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้รับพรอันประเสริฐ มีสุขภาพแข็งแรง ตลอดเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1440 มีความสุขความเจริญ ให้มีความรักความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ร่วมสร้างสันติสุขในจังหวัดยะลาอย่างยั่งยืนต่อไป
ภาพ / ข่าว : สทท.ยะลา Update : 21 พ.ค. 2562