ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่...
วันนี้ 14 พ.ค.62 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจังหวัดยะลาจะดำเนินการจัดขึ้น ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ สนามที่ว่าการอำเภอกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา โดยมีนายจำนงค์ เพชรอนันต์ เกษตรจังหวัดยะลา และคณะทำงานการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เข้าร่วม

โดยในที่ประชุมได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายภารกิจการดำเนินโครงการทั้ง 8 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายบริการคลินิกการจัดนิทรรศการ ฝ่ายประกวดสาธิตการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ฝ่ายลงทะเบียนประเมินผลการจัดงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายรักษาความสงบและการจราจร และฝ่ายบริการต้อนรับอำนวยความสะดวก ซึ่งขณะนี้ความพร้อมการจัดงาน มีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก มีการรายงานผลในที่ประชุมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีมติให้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดำเนินการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 10-31 พฤษภาคม 2562 และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม) ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2562 และได้ดำเนินการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรทุกจังหวัด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมกันทั่วทั้งประเทศ อย่างสมพระเกียรติ
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 14 พ.ค. 2562