(Kick Off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพรุ หมู่ที่ 3 บ้านพรุ ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิด (Kick Off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก โดยมีนายสาโรช กาญจนพงศ์ ปลัดจังหวัดยะลา นายสุริยา บุญพันธ์ ปลัดอาวุโสเมืองยะลา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ที่แต่งกายด้วยชุดจิตอาสา เข้าร่วม

ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพื้นที่ 76 จังหวัด 878 อำเภอ ๆ ละ 1 หมู่บ้าน รวม 878 หมู่บ้าน ซึ่งจังหวัดยะลามีพื้นที่ดำเนินการใน 8 อำเภอ 8 หมู่บ้าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมทั้งสืบสาน รักษา และต่อยอดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน และสร้างความสุขให้ประชาชน

สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก จะมีกิจกรรมเปิดโครงการฯ หรือ Kick Off พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2562 เพื่อดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด มั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และจัดทำป้ายโครงการฯ การปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 การบริหารจัดการขยะ และกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ระยะเวลาดำเนินงาน ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงกรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการสื่อสารสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการฯ นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการอีก 1 กิจกรรม คือ การเปิดกิจกรรมตลาดท่องจา พร้อมมอบต้นรวงผึ้ง และร่วมกิจกรรมจิตอาสา "พัฒนา สภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน" ตามลำดับต่อไป
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 13 พ.ค. 2562