ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และควบคุมการขอทาน ประจำปี 2562
วันที่ (13 มีนาคม 2562) ที่ ห้องประชุมติดตามสถานการณ์ (war room) อาคาร 2 ส่วนขยาย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยะลาและคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทาน ประจำปี 2562 โดยมี นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
-
ทั้งนี้ในการประชุม มีการรายงานผลผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 และพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ปีงบประมาณ 2562 ทั้งการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในพื้นที่จังหวัดยะลา ประจำปี 2562 แผนการขับเคลื่อนการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน พ.ศ.2562 -2565 การประกาศกำหนดพื้นที่แสดงความสามารถท้องถิ่น ตามมาตรา 14 และจัดหาพื้นที่เปิดเป็นถนนเสรีให้กับผู้แสดงความสามารถ รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ "ตำบลตันแบบ ห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน " และการพิจารณาการกำหนดบทบาทและขับเคลื่อนงานของทีมสหวิชาชีพในระดับจังหวัด ซึ่งมีกรอบการดำเนินงานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของทีมสหวิชาชีพ 3 กระบวนการ ได้แก่ 1. ขั้นตอนการคัดกรอง 2. ขั้นตอนการพัฒนาฟื้นฟู และ3. ขั้นตอนการส่งกลับสู่สังคมแผนการขับเคลื่อนงานตาม MOU "โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในชุมชนกับเทศบาลนคร และเมืองพัทยา " จะมีกิจกรรมดำเนินงาน 5 กิจกรรม ซึ่งในกิจกรรมที่ 4 คือ กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการ ร้านค้า ภาคประชาชน และกิจกรรมที่ 5 คือ คัดเลือกชุมชนตันแบบการพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองของกลุ่มเป้าหมาย กำหนดให้หน่วยงานเลือกตำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมกับพื้นที่ ต่อไป
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 13 มี.ค. 2562