การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดยะลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ...
วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐น. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดยะลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อร่วมกันพิจารณาประเด็นปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ การขอความร่วมมือการปฏิบัติราชการที่สำคัญ การให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การปฏิบัติราชการตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมศรีญาลอ ชั้น ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ภาพ / ข่าว : FB ป.โจ๊ก เจริญศักดิ์ Update : 13 มี.ค. 2562