ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไฟป่า และหมอกควัน ปี 2562
วันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไฟป่า และหมอกควัน ปี 2562 ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทย โดยคาดว่าจะเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนประมาณกลางเดือนกุมพาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป และกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาชารณภัยแห่งชาติได้แจ้งว่าในช่วงฤดูแล้งของทุกปีทุกพื้นที่เกือบทุกภาคของประเทศไทยมักจะประสบที่กับปัญหาไฟป่า ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤติมลพิษหมอกควัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไฟป่า และหมอกควันให้ควานช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
-
ทั้งนี้ในการประชุม มีการคาดหมายลักษณะอากาศ เพื่อติดตามสภาพอากาศ การบริหารจัดการน้ำ และการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงปรับปรุงแผนเผชิญเหตุภัยแล้งของจังหวัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ พร้อมจัดเตรียมกำลังคน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัยให้มีความพร้อม มอบหมายให้อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจ ซ่อมแซมแหล่งเก็บน้ำ โดยให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในรูปแบบประชารัฐ รวมถึงกำชับให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สอดส่องดูแล ประชาชนงดการเผาไร่ ที่อาจทำให้เกิดไฟป่า ที่เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาวิกฤติมลพิษหมอกควันได้ และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ถึงมาตรการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐ ที่ประชาชนสามารถเข้าใจ เข้าถึงได้ง่าย และรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประหยัดน้ำ อีกด้วย
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 13 มี.ค. 2562