ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดยะลา

วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐น. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการเสนอพื้นที่ที่สามารถนำมาจัดที่ดินทำกินให้ราษฎรในท้องที่จังหวัดยะลา ซึ่งได้แก่ ที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ราชพัสดุ ที่สงวนเพื่อกิจการนิคมในนิคมสร้างตนเอง ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา
ภาพ / ข่าว : FB.ป.โจ๊ก เจริญศักดิ์ Update : 14 ก.ย. 2561