ประชุม IMT-GT GREEN COUNCIL MEETING
นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลาพร้อมคณะ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม IMT-GT GREEN COUNCIL MEETING และ IMT-GT MAYOR GREEN CITIES MEETING การประชุมสภาสีเขียวและการประชุมนายกเทศมนตรีเมืองสีเขียว ครั้งที่ 1 โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 ที่เมืองบันดาร์อาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย

นายพงศ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา กล่าวว่า มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมดี เป็นเมืองสีเขียว หรือ นครแห่งสวน ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเน้นการปลูกต้นไม้ให้ทั่วเมืองยะลา เพิ่มสวนสาธารณะ เช่น บึงแบเมาะ ริมแม่น้ำตลาดใหม่ มีการแยกขยะลดปริมาณขยะ การบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้สิ่งแวดล้อมดี และทุกหน่วยงานต้องปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ในสำนักงาน ให้ร่มรื่นอยู่ตลอดเวลา

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ในเขตตัวเมืองยะลา ยังคงมีพื้นที่สวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวอาจะไม่พอ เพราะปัจจุบันในตัวเมืองมลพิษทางอากาศเพิ่มปริมาณมากขึ้น ซึ่งเมื่อมีการสร้างป่าเป็นเมืองอย่างที่เห็นปลูกต้นไม้บนเกาะกลางถนน ริมแม่น้ำตลาดใหม่ และอีกหลาย ๆ ที่ และจากความพยายามที่จะปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นทุกปี ทำแบบประเทศสิงคโปร์ Garden City ให้คนยะลาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษทางกาศได้
ภาพ / ข่าว : สวท.ยะลา , เทศบาลนครยะลา/ สวท.ยะลา Update : 9 ส.ค. 2561