ต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐฯ
วันนี้ (11 มิ.ย. 61) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2561 จากสำนักงาน ก.พ.ร. (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) ประกอบด้วย นายจาดุร อภิชาตบุตร , รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร , นางฉวีวรรณ เกียรติโชคชัยกุล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ก.พ.ร. คือ นางขนิษฐา งามวงศ์สถิต และนางสาวธันยพร สงวนสุข โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดยะลาเข้าร่วม

ทั้งนี้ จังหวัดยะลาได้เตรียมการดำเนินการรับการตรวจ ในส่วนของการนำเสนอภาพการดำเนินการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยภาพรวม ชมวีดิทัศน์ข้อมูลผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของส่วนราชการ เยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงานในเขตเทศบาลนครยะลา 2 แห่ง คือ ภาพวาดศิลปะบนบังเกอร์ ซึ่งเป็นพื้นที่เซฟตี้โซน และถนนศิลปะ “Steet Art” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณถนนนวลสกุล

สำหรับรางวัลเลิศรัฐ คือ รางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง โดยมีทั้งหมด 3 สาขา คือ รางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐ รางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหาราชการแบบมีส่วนร่วม
ภาพ / ข่าว : สำนักงานจังหวัดยะลา/สวท.ยะลา Update : 11 มิ.ย. 2561