จังหวัดยะลา เตรียมพร้อมขับเคลื่อนโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ระดับจังหวัด
วันนี้ (13 ก.พ. 61) ที่ห้องประชุมพิกุล ศาลากลางจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ระดับจังหวัด ได้ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทาง แผนงานที่กำหนด

ซึ่งในส่วนของจังหวัดยะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีคำสั่งแต่งตั้งทุกภาคส่วนในพื้นที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ระดับจังหวัด โดยมีหน้าที่ประชุมถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทางการปฎิบัติงานแก่คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ระดับตำบล อำนวยการ กำกับ และติดตามการพัฒนา แก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในพื้นที่จังหวัด อำนวยการ กำกับ และติดตามการสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชน ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

รวมทั้งสนับสนุนการปฎิบัติงานของคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ และทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการเป็นไปตามข้อสั่งการ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ไปสู่การปฎิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
ภาพ / ข่าว : สทท.ยะลา Update : 14 ก.พ. 2561
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ