ถาม-ตอบ (FAQ)
ไปยะลากับรถไฟ
โพสต์เมื่อ: 18 ต.ค. 2564 07:03 น.
สวัสดีค่ะ กรณีที่จะไปยะลากับรถไฟแต่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน จะยังสามารถไปได้ไหมคะ?
Lucky afareesandueramae@gmail.com


ความคิดเห็นที่ 1
ความคิดเห็นที่ 1 ตอบเมื่อ 19 ต.ค. 2564 15:26 น.
- สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดยะลา ต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไข อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1. ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) แล้วอย่างน้อยจำนวน 1 เข็ม และมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (Certificate Of vaccination) หรือเอกสารรับรองในแอปพลิเคชันหมอพร้อม หรือมีสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ยืนยันการได้รับวัคซีนติดไว้บริเวณด้านหลังบัตรประจำตัวประชาชน
ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา
2.มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่า ผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 (Medical certificate with a laboratory result in indication that COVID-19 is not detected)
โดยวิธี Antigen test kit หรือ RT-PCR ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
3. มีเอกสารรับรองว่า เป็นผู้เคยติดเชื้อมาแล้วไม่เกิน 90 วัน
4. มีเอกสารรับรองว่า ครบกำหนดการกักกันตัวแล้ว จำนวน 14 วัน แต่ทั้งนี้ ต้องเดินทางภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่วันที่พ้นจากการกักกันตัว
5. เป็นเด็กที่อายุไม่เกิน 12 ปี ที่เดินทางมากับผู้ปกครอง
6. เป็นผู้เดินทางมากับรถฉุกเฉินทางการแพทย์ ผู้ป่วยฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย
7. เป็นผู้ที่เดินทางมาเพื่อตรวจหรือเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ โดยมีใบนัดหรือหลักฐานการรักษา ทั้งนี้จะต้องเดินทางกลับโดยเร็วเมื่อเสร็จภารกิจ
- สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1690
จนท.ศดธ. damrongdham.yala@gmail.com
แสดงความคิดเห็น