ข้อมูลข่าวสารมาตราที่ 9 (8)
ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด
 
   
   
สรุป ประกาศ ประกวด สอบราคา - ไม่มีการดำเนินการเรื่องนี้ จึงไม่มีเอกสารมาแสดง -
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ - ไม่มีการดำเนินการเรื่องนี้ จึงไม่มีเอกสารมาแสดง -
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดยะลา
สถานที่ตั้ง ชั้น 1 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา
โทร / โทรสาร 0-7322-0700 # 74959
E-mail : yala@moi.go.th