ข้อมูลข่าวสารมาตราที่ 9 (8)
ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด
 
   
   
สรุป ประกาศ ประกวด สอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง   
ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ - ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง -
เกณฑ์มาตรฐาน ความโปร่งใส และตัวชี้วัดความโปร่งใส
  - การจัดหาพัสดุ   
  - การให้บริการประชาชน   
  - การบริหารงานของหน่วยงาน  
  - การบริหารงบประมาณ  
  - การบริหารงานบุคคล  
  - การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
เงินวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ - ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง -
ที่สาธารณประโยชน์ - ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง -
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม - ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง -
  - สัญญาอื่น ๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)
   
   
   
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดยะลา
สถานที่ตั้ง ชั้น 1 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา
โทร / โทรสาร 0-7320-3800
E-mail : yala@moi.go.th