ข้อมูลข่าวสารมาตราที่ 9 (7)
มติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี
 
   
- ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง -
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดยะลา
สถานที่ตั้ง ชั้น 1 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา
โทร / โทรสาร 0-7322-0700 # 74959
E-mail : yala@moi.go.th