ข้อมูลข่าวสารมาตราที่ 9 (7)
มติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี
 
   
   
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดยะลา (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (สคบ.))
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดยะลา
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยะลา
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดยะลา
สถานที่ตั้ง ชั้น 1 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา
โทร / โทรสาร 0-7322-0700 # 74959
E-mail : yala@moi.go.th