ข้อมูลข่าวสารมาตราที่ 9 (5)
สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงในราชการกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 วรรคสอง
 
   
   
- ไม่มภารกิจที่เกี่ยวข้อง -
   
   
   
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดยะลา
สถานที่ตั้ง ชั้น 2 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา
โทร / โทรสาร 0-7322-0700 # 74969
E-mail : pocyala@hotmail.com