ข้อมูลข่าวสารมาตราที่ 9 (4)
คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
 
   
คำสั่งสำนักงานจังหวัดยะลา ที่ 001/2560 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานจังหวัดยะลา
คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 9/2558 เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า "บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า"
บทความด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2557 โดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (งานคุ้มครองผู้บริโภค))
นโยบายการดำเนินการตรวจสอบธุรกิจหอพัก และธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง แนวทางการโฆษณาผลิตภัณฑ์ไล่หรือกำจัดแมลง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 4895/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระพัฒนาเศรษฐกิจ "พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในจังหวัดและเชื่อมโยงมาเลเซีย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 4894/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระพัฒนาสังคม "ช่วยเหลือและสนับสนุนบทบาทผู้สูงอายุ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 1/2556 เรื่อง ห้ามขายสินค้า "อุปกรณ์ไฟฟ้าช็อตสำหรับแกล้งคน" เป็นการชั่วคราว
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556
คู่มือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 2031/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดยะลา และคณะทำงานรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของส่วนราชการประจำจังหวัดยะลา
คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 588/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยะลา (แก้ไขเพิ่มเติม)
คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 191/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา
คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 3181/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดยะลา (โต๊ะข่าว) (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา (ศพส.จ.ยล.))
คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 2520/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยะลา (ศพส.จ.ยล.)(ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา (ศพส.จ.ยล.))
คำสั่ง คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดยะลา ที่ 2709/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดยะลา (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (งานคุ้มครองผู้บริโภค))
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล)
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2554 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คู่มือสำหรับผู้ใช้ (User Manual) ระบบ Workflow และการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
คู่มือระบบการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การภาครัฐ (Government Strategic Management System/GSMS) (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
โครงสร้างการบริหารงาน ศพส.จ.ยล.คู่มือสำหรับผู้ใช้ (User Manual) หลักสูตรการใช้งานระบบ GSMS และเรียกใช้ข้อมูลผ่าน Web (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
คู่มือสำหรับผู้ใช้ (User Manual) ระบบจัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Operation Plan) และระบบติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
คู่มือการดำเนินงานตามนโยบายสร้างความสุขและความปลอดภัยของประชาชนจังหวัดยะลา ปี พ.ศ. 2555 แบบบูรณาการ
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดยะลา
สคบ. กับการคุ้มครองผู้บริโภค (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (สคบ.))
คู่มือการเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้บริโภค (ฉบับปรับปรุง) (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (สคบ.))
ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับที่ 116 ตุลาคม พ.ศ. 2553 (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (สคบ.))
สคบ. การคุ้มครองผู้บริโภค (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (สคบ.))
สคบ. คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับประชาชน) (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (สคบ.))
คู่มือการใช้งานเครื่องชั่งตวงวัด สำหรับประชาชน เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (สคบ.))
   
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดยะลา
สถานที่ตั้ง ชั้น 1 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา
โทร / โทรสาร 0-7320-3800
E-mail : yala@moi.go.th