ข้อมูลข่าวสารมาตราที่ 9 (4)
คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
 
   
คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 9/2558 เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า "บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า"
บทความด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2557 โดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานอำนวยการ (งานคุ้มครองผู้บริโภค))
นโยบายการดำเนินการตรวจสอบธุรกิจหอพัก และธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง แนวทางการโฆษณาผลิตภัณฑ์ไล่หรือกำจัดแมลง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 4895/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระพัฒนาเศรษฐกิจ "พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในจังหวัดและเชื่อมโยงมาเลเซีย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 4894/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระพัฒนาสังคม "ช่วยเหลือและสนับสนุนบทบาทผู้สูงอายุ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 1/2556 เรื่อง ห้ามขายสินค้า "อุปกรณ์ไฟฟ้าช็อตสำหรับแกล้งคน" เป็นการชั่วคราว
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556
คู่มือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 2031/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดยะลา และคณะทำงานรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของส่วนราชการประจำจังหวัดยะลา
คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 588/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยะลา (แก้ไขเพิ่มเติม)
คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 191/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา
คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 3181/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดยะลา (โต๊ะข่าว) (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา (ศพส.จ.ยล.))
คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 2520/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยะลา (ศพส.จ.ยล.) (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา (ศพส.จ.ยล.))
คำสั่ง คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดยะลา ที่ 2709/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดยะลา (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานอำนวยการ (งานคุ้มครองผู้บริโภค))
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล)
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2554 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คู่มือสำหรับผู้ใช้ (User Manual) ระบบ Workflow และการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร)
คู่มือระบบการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การภาครัฐ (Government Strategic Management System/GSMS) (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร)
โครงสร้างการบริหารงาน ศพส.จ.ยล.คู่มือสำหรับผู้ใช้ (User Manual) หลักสูตรการใช้งานระบบ GSMS และเรียกใช้ข้อมูลผ่าน Web (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร)
คู่มือสำหรับผู้ใช้ (User Manual) ระบบจัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Operation Plan) และระบบติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร)
คู่มือการดำเนินงานตามนโยบายสร้างความสุขและความปลอดภัยของประชาชนจังหวัดยะลา ปี พ.ศ. 2555 แบบบูรณาการ
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา)
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดยะลา
สคบ. กับการคุ้มครองผู้บริโภค (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานอำนวยการ (สคบ.))
คู่มือการเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้บริโภค (ฉบับปรับปรุง) (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานอำนวยการ (สคบ.))
ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับที่ 116 ตุลาคม พ.ศ. 2553 (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานอำนวยการ (สคบ.))
สคบ. การคุ้มครองผู้บริโภค (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานอำนวยการ (สคบ.))
สคบ. คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับประชาชน) (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานอำนวยการ (สคบ.))
คู่มือการใช้งานเครื่องชั่งตวงวัด สำหรับประชาชน เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานอำนวยการ (สคบ.))
   
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดยะลา
สถานที่ตั้ง ชั้น 2 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา
โทร 0-7322-0700 # 74940 /โทรสาร 0-7322-0700 # 75043
E-mail : yala@moi.go.th