ข้อมูลข่าวสารมาตราที่ 9 (3)
แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีของปีที่กำลังดำเนินการ
 
   
   
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2559 จังหวัดยะลา (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา)
สรุปงบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จังหวัดยะลา
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 จังหวัดยะลา (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา)
แผนพัฒนาจังหวัดยะลา 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560) (ฉบับทบทวน) (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา)
แผนพัฒนาจังหวัดยะลา 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560) (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา)
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 จังหวัดยะลา (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา)
สรุปงบหน้างบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จังหวัดยะลา
บัญชีการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยะลา ปี 2557
บัญชีโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2556
สรุปผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ยะลาสันติสุข ใต้ร่มพระบารมี (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา (โครงการพระราชดำริ))
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2556 จังหวัดยะลา (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา)
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงสร้างการบริหารงาน ศพส.จ.ยล.
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา)
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2555 จังหวัดยะลา (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา)
แผนพัฒนาจังหวัดยะลา (พ.ศ. 2553-2556) (ฉบับทบทวนปี 2554)
แผนบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศจังหวัดยะลา ประจำปี 2554 (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร)
รายงานประจำปีจังหวัดยะลา 2554
แผนพัฒนาจังหวัดยะลา (พ.ศ. 2553-2556) (ฉบับทบทวนปี 2553)
รายงานประจำปี 2553 ยะลา'53 Yala 2010 (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร)
รายงานประจำปี 2552 ยะลา'52 Yala 2009 (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร)
สถิติข้อมูลสำคัญกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2551 (ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร)
   
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดยะลา
สถานที่ตั้ง ชั้น 2 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา
โทร / โทรสาร 0-7322-0700 # 74969
E-mail : pocyala@hotmail.com