ข้อมูลข่าวสารมาตราที่ 9 (2)
นโยบาย หรือ การตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4)
 
   
แผนพัฒนาจังหวัดยะลา 4 ปี
นโยบายสร้างความสุขและความปลอดภัยของประชาชนจังหวัดยะลา ปี พ.ศ. 2558 (นำโดย นายสามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา)
นโยบายสร้างความสุขและความปลอดภัยของประชาชนจังหวัดยะลา ปี พ.ศ. 2557 (นำโดย นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา)
ขอความร่วมมือในการลดใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงหยุดจ่ายก๊าซธรมชาติ
นโยบายสร้างความสุขและความปลอดภัยของประชาชนจังหวัดยะลา ปี พ.ศ. 2556 (นำโดย นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา)
นโยบายสร้างความสุขและความปลอดภัยของประชาชนจังหวัดยะลา ปี พ.ศ. 2555 (นำโดย นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 156/2554 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับพื้นที่
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 154/2554 เรื่อง ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
นโยบายของกระทรวงมหาดไทย
   
   
   
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดยะลา
สถานที่ตั้ง ชั้น 1 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา
โทร / โทรสาร 0-7320-3800
E-mail : pocyala@hotmail.com