เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอีสตัน มักกะสัน กรุงเทพฯ จังหวัดยะลา โดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และการประชุมสัมมนาประจำปีให้กับหน่วยงานต้นแบบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558


เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานจังหวัดยะลา ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และการประชุมสัมมนาประจำปี ให้กับหน่วยงานต้นแบบ ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการระดับกระทรวงและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2555
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 เวลา 10.00 น. คณะผู้ตรวจประเมินหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบ ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบระดับภูมิภาคทั่วประเทศ (หนึ่งจังหวัด หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) ครั้งที่ 2 ได้มาตรวจประเมิน ณ สำนักงานจังหวัดยะลา โดยให้สังเกตว่า "สำนักงานจังหวัดยะลา มีการพัฒนาการทางด้านการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้อย่างดี เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ และ มีทัศนคติรวมทั้งมีความตั้งใจที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่"
     
ในวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา สำนักงานจังหวัดยะลา ได้จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานจังหวัดยะลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งได้รับเกียรติจาก อ.ศักดิ์ชัย ยิ่งจำเริญศาสตร์ และ อ.ดวงใจ งามศิริ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา บรรยายเรื่อง "การนำ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สู่การปฏิบัติ เพื่อให้ประสบความสำเร็จ"
     
 
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 บุคลากรสำนักงานจังหวัดยะลา ได้เข้าศึกษาดูงาน การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐภายในจังหวัด ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบ ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน จังหวัดยะลา
สถานที่ตั้ง ชั้น 2 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา
โทร / โทรสาร 0-7322-0700 # 74969
E-mail : pocyala@hotmail.com