กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
โทร. 073-220-700