Address:
สำนักงานจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
Phone:
0-7322-0700 ต่อ 75048
Fax:
0-7322-0700 ต่อ 75048
Send an Email
(optional)
ศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา
สำนักงานจังหวัดยะลา
โทร/โทรสาร 0-7322-0700 ต่อ 75048
พัฒนาโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดยะลา