พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา และได้พระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรหลายโครงการ เช่น โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ตำบลท่าสาป ตำบลพร่อน และตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โครงการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางฯ พระบรมราชินีนาถ โครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็น บ้านสันติ 2 โครงการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระราชดำริ โครงการทดลองปลูกไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์ 7, 9, 10 และ 11 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี (พอ.สว.) และโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นต้น

         โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกโครงการ ล้วนมีคุณูปการต่อราษฎรจังหวัดยะลาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในทุก ๆ ด้าน ทำให้ราษฎรทุกหมู่เหล่าต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่มีต่อราษฎรในพื้นที่จังหวัดยะลา ทำให้พ้นจากความทุกข์ยากและใช้ชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้พระบรมโพธิสมภาร จังหวัดยะลา จึงได้น้อมนำพระราชกรณียกิจ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 - ปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและราษฎรในพื้นที่จังหวัดยะลา น้อมนำความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ด้านสวัสดิการสังคม ด้านการเกษตร ด้านสาธารณสุข ด้านการส่งเสริมอาชีพ และด้านสิ่งแวดล้อม ไปดำเนินการตามรอยพระยุคลบาท และขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างร่มเย็นเป็นสุขต่อไป

        โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา จำนวน 91 โครงการ จำแนกตามด้านการพัฒนา ดังนี้

ศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา
สำนักงานจังหวัดยะลา
โทร/โทรสาร 0-7322-0700 ต่อ 75048
พัฒนาโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดยะลา