ศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา
สำนักงานจังหวัดยะลา
โทร/โทรสาร 0-7322-0700 ต่อ 75048
พัฒนาโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดยะลา