• DSC 0018
  • CHA 6639
  • CHA 7022
  •  DSC0724
  • IMG 0454

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา
สำนักงานจังหวัดยะลา
โทร/โทรสาร 0-7322-0700 ต่อ 75048
พัฒนาโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดยะลา