กระดานข่าวสาร
หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดยะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา
นางสาวอรพินทร์ อาจหาญ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดยะลา